سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی گاج

۲۶۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم گاج

۱۲۶,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه دوازدهم گاج

۱۳۱,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز حسابان دوازدهم گاج

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم گاج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سیرتاپیاز علوم نهم گاج

۲۰۶,۴۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی هشتم گاج

۱۱۵,۶۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی هفتم گاج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی ششم گاج

۱۲۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی نهم گاج

۴۲,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی ششم گاج

۴۲,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی هشتم گاج

۹۳,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی هفتم گاج

۸۹,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی نهم گاج

۱۱۲,۲۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم هشتم گاج

۱۳۸,۵۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی گاج

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دوم ابتدایی گاج

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز اقتصاد دهم گاج

۴۱,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز جغرافی یازدهم انسانی گاج

۴۱,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم گاج

۱۳۱,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز زمین شناسی یازدهم گاج

۶۲,۰۵۰ تومان

سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی گاج

۱۰۹,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز علوم پنجم گاج

۱۰۷,۹۵۰ تومان

سیر تا پیاز علوم ششم گاج

۱۳۸,۵۵۰ تومان

سیر تا پیاز علوم چهارم ابتدایی گاج

۹۱,۸۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی یازدهم گاج

۱۱۴,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی یازدهم گاج

۲۵۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی یازدهم گاج

۱۵۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه یازدهم گاج

۱۲۸,۳۵۰ تومان

سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی گاج

۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی یازدهم گاج

۹۲,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز حسابان یازدهم گاج

۲۱۲,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی گاج

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم ریاضی گاج

۱۹۵,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دهم گاج

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی یازدهم گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی یازدهم تجربی گاج

۲۲۶,۴۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم گاج

۱۰۱,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم انسانی گاج

۱۰۹,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی دهم گاج

۲۳۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم گاج

۹۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه دهم گاج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دهم گاج

۹۱,۸۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی دهم گاج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی گاج

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم تجربی گاج

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دهم گاج

۲۱۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم هفتم گاج

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی نهم گاج

۲۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی ششم گاج

۲۵۱,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی گاج

۲۴۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی هفتم گاج

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی گاج

۱۶۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم ریاضی گاج

۲۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی گاج

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دوازدهم گاج

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ادبیات فارسی دوازدهم گاج

۲۲۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دوازدهم گاج

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم گاج

۱۳۴,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دوازدهم گاج

۱۴۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی دهم گاج

۷۹,۹۰۰ تومان

سیر تا پیاز جغرافیای ایران دهم گاج

۲۹,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز درک مطلب عربی جامع کنکور گاج

۶۷,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز ترجمه و تعریب عربی کنکور گاج

۸۰,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی گسسته دوازدهم گاج

۱۲۲,۴۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی جامع کنکور گاج

۱۳۵,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز گرامر زبان انگلیسی کنکور گاج

۷۲,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات کنکور گاج

۷۵,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز دستور زبان فارسی جامع کنکور گاج

۷۷,۳۵۰ تومان

سیر تا پیاز قرابت معنایی جامع کنکور به همین سادگی گاج

۱۶۰,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز قواعد عربی کنکور گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز واژگان زبان جامع کنکور گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز هوش جامع ششم جلد اول گاج

۱۵۳,۰۰۰ تومان

[

سیر تا پیاز گاج

سیر تا پیاز یکی از دیگر از مجموعه کتاب های کمک درسی انتشارات گاج بوده که با شعار سه کتاب در یک کتاب منتشر شد ، آموزش ، نمونه سوالات تشریحی و نمونه سوالات تستی سه بخش مجزا کتاب های سیر تا پیاز بوده ، این کتاب ها با پوشش کامل و صد درصدی مطالب کتاب درسی جای هیچ گونه ابهام و سوال را باقی نمیگذارد . شیوه طراحی کتاب های سیر تا پیاز به گونه ای است که دانش آموز میتواند از آن به عنوان بک خود آموز استفاده کرده و حتی معلم نیز از این کتاب ها به عنوان یک الگوی آموزشی مناسب و منسجم برای پیشبرد اهداف آموزش و همینوطر ارتقای سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان استفاده کند . این کتاب های ویژه کلیه دروس و کلیه مقاطع چاپ شده است و  با توجه به درسنامه های کامل و جامع  می تواند برای دانش آموزانی که مطالب کلاس درس را به خوبی یاد نگرفته اند بسیار مناسب و کارآمد باشد

 

ویژگی کتاب های سیر تا پیاز گاج

 

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز که در ابتدای این کتاب های میباشد بر اساس سر فصل های کتاب درسی بوده که ساختار اصلی در این قسمت آموزش کامل، دقیق و آسان مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات در کنار ارائه راهکارهای نوین و متنوع آموزشی طبق الگو و سرفصل‌های کتاب به‌منظور کمک به دانش‌آموز برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم درسی میباشد ، در قسمت درسنامه مثال های و تست های متنوع حل شده ای وجود دارد که کمک فراوانی به دانش آموزان در جهت تسلط بر مفاهیم درسی ، فرمول ها و … میکند .

سوالات کتاب های سیر تا پیاز

سوالات تشریحی درس به درس و استاندارد هستند و کل محتوای کتاب درسی را شامل می شوند. این سوالات با توجه به بودجه بندی سوالات امتحانی آموزش و پرورش برای سالهای گذشته ، انتخاب و به هر درس پیوست شده است . در کل سوالات تشریحی این کتاب های مناسب کلیه دانش آموزان بوده و میتوانند برای موفقیت در امتحانات مدارس از این کتاب های استفاده کنند . در ادامه کتاب تست های چهار گزینه ای وجود دارد که شامل آزمون های تالیفی ، المپیادها ، نمونه دولتی و تیزهوشان و کنکور سراسری داخل و خارج از کشور است که پس از مطالعه کتاب های درسی و درسنامه ها و پاسخ به سوالات تشریحی دانش آموز بر اساس بانک تست ارائه شده در این بخش می تواند دانش خود را محک بزند و با نحوه طراحی تست های این مباحث آشنا شود. نمی توان پذیرفت که تست های این کتاب برای یک دانش آموز کنکوری کافی باشد . بهتر است دانش آموزان کنکوری برای تسلط بر مباحث کتاب از کتاب های مثل مجموعه های میکرو طبقه بندی یا میکرو طلایی استفاده کنند 

پاسخنامه تشریحی کتاب های سیر تا پیاز

در پایان کتاب پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد که به کلیه سوالات با ذکر دلیل پاسخ داده است