سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی گاج

۴۴۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم گاج

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه دوازدهم گاج

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز حسابان دوازدهم گاج

۳۹۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم گاج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج

۵۵۰,۰۰۰ تومان

سیرتاپیاز علوم نهم گاج

۴۴۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی هشتم گاج

۳۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی هفتم گاج

۲۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی ششم گاج

۲۹۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی نهم گاج

۴۲,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی ششم گاج

۴۲,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی هشتم گاج

۹۳,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز مطالعات اجتماعی هفتم گاج

۸۹,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی نهم گاج

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم هشتم گاج

۴۰۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی گاج

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دوم ابتدایی گاج

۴۰۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم گاج

۲۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز اقتصاد دهم گاج

۴۱,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز جغرافی یازدهم انسانی گاج

۴۱,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم گاج

۱۵۴,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زمین شناسی یازدهم گاج

۶۲,۰۵۰ تومان

سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی گاج

۲۷۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم پنجم گاج

۳۲۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم ششم گاج

۴۰۶,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم چهارم ابتدایی گاج

۲۲۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی یازدهم گاج

۴۷۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی یازدهم گاج

۴۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی یازدهم گاج

۲۶۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه یازدهم گاج

۲۴۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی گاج

۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی یازدهم گاج

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز حسابان یازدهم گاج

۴۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی گاج

۳۷۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم ریاضی گاج

۳۷۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دهم گاج

۴۱۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی یازدهم گاج

۲۳۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی یازدهم تجربی گاج

۳۸۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم گاج

۲۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم انسانی گاج

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی دهم گاج

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم گاج

۱۷۴,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه دهم گاج

۲۵۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دهم گاج

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی دهم گاج

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی گاج

۳۷۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم تجربی گاج

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دهم گاج

۲۹۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم هفتم گاج

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی نهم گاج

۳۵۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی ششم گاج

۳۹۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی گاج

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی هفتم گاج

۳۷۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی گاج

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم ریاضی گاج

۲۸۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی گاج

۳۷۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دوازدهم گاج

۱۹۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فارسی دوازدهم گاج

۳۲۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دوازدهم گاج

۳۲۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم گاج

۱۳۴,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دوازدهم گاج

۳۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی دهم گاج

۲۲۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز جغرافیای ایران دهم گاج

۲۹,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز درک مطلب عربی جامع کنکور گاج

۶۷,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز ترجمه و تعریب عربی کنکور گاج

۸۰,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی گسسته دوازدهم گاج

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی جامع کنکور گاج

۱۳۵,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز گرامر زبان انگلیسی کنکور گاج

۷۲,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات کنکور گاج

۷۵,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز دستور زبان فارسی جامع کنکور گاج

۷۷,۳۵۰ تومان

سیر تا پیاز قرابت معنایی جامع کنکور به همین سادگی گاج

۱۶۰,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز قواعد عربی کنکور گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز واژگان زبان جامع کنکور گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز هوش جامع ششم گاج

۴۵۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی نهم گاج

۲۹۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست دوازدهم گاج

۴۴۲,۰۰۰ تومان

[

سیر تا پیاز گاج

سیر تا پیاز یکی از دیگر از مجموعه کتاب های کمک درسی انتشارات گاج بوده که با شعار سه کتاب در یک کتاب منتشر شد ، آموزش ، نمونه سوالات تشریحی و نمونه سوالات تستی سه بخش مجزا کتاب های سیر تا پیاز بوده ، این کتاب ها با پوشش کامل و صد درصدی مطالب کتاب درسی جای هیچ گونه ابهام و سوال را باقی نمیگذارد . شیوه طراحی کتاب های سیر تا پیاز به گونه ای است که دانش آموز میتواند از آن به عنوان بک خود آموز استفاده کرده و حتی معلم نیز از این کتاب ها به عنوان یک الگوی آموزشی مناسب و منسجم برای پیشبرد اهداف آموزش و همینوطر ارتقای سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان استفاده کند . این کتاب های ویژه کلیه دروس و کلیه مقاطع چاپ شده است و  با توجه به درسنامه های کامل و جامع  می تواند برای دانش آموزانی که مطالب کلاس درس را به خوبی یاد نگرفته اند بسیار مناسب و کارآمد باشد

 

ویژگی کتاب های سیر تا پیاز گاج

 

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز که در ابتدای این کتاب های میباشد بر اساس سر فصل های کتاب درسی بوده که ساختار اصلی در این قسمت آموزش کامل، دقیق و آسان مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات در کنار ارائه راهکارهای نوین و متنوع آموزشی طبق الگو و سرفصل‌های کتاب به‌منظور کمک به دانش‌آموز برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم درسی میباشد ، در قسمت درسنامه مثال های و تست های متنوع حل شده ای وجود دارد که کمک فراوانی به دانش آموزان در جهت تسلط بر مفاهیم درسی ، فرمول ها و … میکند .

سوالات کتاب های سیر تا پیاز

سوالات تشریحی درس به درس و استاندارد هستند و کل محتوای کتاب درسی را شامل می شوند. این سوالات با توجه به بودجه بندی سوالات امتحانی آموزش و پرورش برای سالهای گذشته ، انتخاب و به هر درس پیوست شده است . در کل سوالات تشریحی این کتاب های مناسب کلیه دانش آموزان بوده و میتوانند برای موفقیت در امتحانات مدارس از این کتاب های استفاده کنند . در ادامه کتاب تست های چهار گزینه ای وجود دارد که شامل آزمون های تالیفی ، المپیادها ، نمونه دولتی و تیزهوشان و کنکور سراسری داخل و خارج از کشور است که پس از مطالعه کتاب های درسی و درسنامه ها و پاسخ به سوالات تشریحی دانش آموز بر اساس بانک تست ارائه شده در این بخش می تواند دانش خود را محک بزند و با نحوه طراحی تست های این مباحث آشنا شود. نمی توان پذیرفت که تست های این کتاب برای یک دانش آموز کنکوری کافی باشد . بهتر است دانش آموزان کنکوری برای تسلط بر مباحث کتاب از کتاب های مثل مجموعه های میکرو طبقه بندی یا میکرو طلایی استفاده کنند 

پاسخنامه تشریحی کتاب های سیر تا پیاز

در پایان کتاب پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد که به کلیه سوالات با ذکر دلیل پاسخ داده است