ماجرای من و درسام امار و احتمال یازدهم خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع نهم خیلی سبز

۲۵۸,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع هشتم خیلی سبز

۲۶۰,۱۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع هفتم خیلی سبز

۲۵۲,۰۰۰ تومان

ماجرای دین و زندگی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۶۶,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فلسفه دوازدهم خیلی سبز

۵۹,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ دوازدهم خیلی سبز

۱۱۲,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون دهم خیلی سبز

۱۱۷,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دوازدهم ریاضی خیلی سبز

۱۶۸,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیا یازدهم خیلی سبز

۹۹,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام روانشناسی یازدهم خیلی سبز

۱۴۳,۱۰۰ تومان

ماجرای دین و زندگی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۰۱,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فلسفه یازدهم خیلی سبز

۸۸,۲۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی یازدهم خیلی سبز

۹۲,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ و معاصر یازدهم خیلی سبز

۱۰۱,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زمین شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۰۵,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی یازدهم خیلی سبز

۸۵,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۸۹,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ یازدهم خیلی سبز

۱۳۸,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام انسان و محیط زیست یازدهم خیلی سبز

۷۳,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز

۱۳۶,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی یازدهم خیلی سبز

۱۴۹,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی یازدهم خیلی سبز

۱۲۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع ششم خیلی سبز

۲۲۶,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ادبیات فارسی یازدهم خیلی سبز

۱۴۰,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی یازدهم خیلی سبز

۱۲۶,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دهم خیلی سبز

۱۱۰,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی یازدهم خیلی سبز

۱۴۶,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام حسابان یازدهم خیلی سبز

۱۴۱,۳۰۰ تومان

ماجرای من ودرسام ریاضی و آمار یازدهم خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۳۶,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه یازدهم خیلی سبز

۱۱۰,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی نهم خیلی سبز

۱۱۱,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دهم خیلی سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی دهم خیلی سبز

۱۲۱,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی دهم خیلی سبز

۱۰۵,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دهم انسانی خیلی سبز

۱۴۶,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

۱۱۸,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ادبیات فارسی دهم خیلی سبز

۱۳۱,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه دهم خیلی سبز

۱۰۵,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دهم ریاضی خیلی سبز

۱۳۲,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی دهم خیلی سبز

۱۴۶,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی دهم خیلی سبز

۱۳۵,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی نهم خیلی سبز

۹۹,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی نهم خیلی سبز

۱۰۹,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۶۷,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۲۹,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دوازدهم خیلی سبز

۹۴,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم نهم خیلی سبز

۱۴۰,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی نهم خیلی سبز

۱۴۰,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز

۸۲,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۶۷,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

۸۸,۲۰۰ تومان

ماجرای من و درسام منطق دهم خیلی سبز

۱۰۷,۱۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع پنجم ابتدایی خیلی سبز

۲۲۳,۲۰۰ تومان

ماجرای من و درسام پیام های آسمانی نهم خیلی سبز

۶۶,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دوازدهم خیلی سبز

۵۷,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ادبیات فارسی دوازدهم خیلی سبز

۱۴۸,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه دوازدهم خیلی سبز

۱۲۳,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی دوازدهم خیلی سبز

۱۴۴,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی دهم خیلی سبز

۱۳۴,۱۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضیات گسسته دوازدهم خیلی سبز

۱۱۲,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام حسابان دوازدهم خیلی سبز

۱۲۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام اقتصاد دهم خیلی سبز

۱۱۰,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع چهارم ابتدایی خیلی سبز

۲۱۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دهم انسانی خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی و آمار دهم خیلی سبز

۱۱۰,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ دهم خیلی سبز

۱۳۱,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیای دهم خیلی سبز

۹۷,۲۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی هشتم خیلی سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام مطالعات اجتماعی هشتم خیلی سبز

۱۱۷,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم هشتم خیلی سبز

۱۴۰,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی هشتم خیلی سبز

۱۴۶,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی هشتم خیلی سبز

۱۴۳,۱۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی هشتم خیلی سبز

۸۵,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم هفتم خیلی سبز

۱۲۸,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام پیام آسمانی هفتم خیلی سبز

۶۷,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی هفتم خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی هفتم خیلی سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی هفتم خیلی سبز

۱۲۱,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی هفتم خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرا من و درسام فیزیک یازدهم ریاضی خیلی سبز

۱۴۱,۳۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی ششم دبستان خیلی سبز

۸۱,۹۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی ششم دبستان خیلی سبز

۱۲۴,۲۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم ششم دبستان خیلی سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی ششم دبستان خیلی سبز

۷۵,۶۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی پنجم دبستان خیلی سبز

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم پنجم دبستان خیلی سبز

۸۹,۱۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی پنجم دبستان خیلی سبز

۹۲,۷۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام هدیه های آسمان پنجم دبستان خیلی سبز

۸۱,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی پنجم دبستان خیلی سبز

۸۶,۴۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی چهارم دبستان خیلی سبز

۷۳,۸۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام هدیه های آسمان چهارم دبستان خیلی سبز

۶۲,۱۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم چهارم دبستان خیلی سبز

۸۸,۲۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی چهارم دبستان خیلی سبز

۷۶,۵۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی چهارم دبستان خیلی سبز

۹۴,۵۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام خیلی سبز

ماجراهای من و درسام خیلی سبز  یکی دیگر از سری کتاب های انتشارات خیلی سبز میباشد که مخاطب آن را اکثر دانش آموزان تشکیل میدهد و همانطور که از شعار کتاب ( برای ۲۰ گرفتن ) پیداست ، این کتابها ویژه امتحانات داخلی و نهایی تالیف شده ، در واقع هدف کتاب های ماجرای من و درسام افزایش آمادگی دانش آموزان برای این امتحانات است .

کتاب های ماجرای من و درسام از پایه دوم ابتدایی تا پایه دوازدهم برای کلیه دروس چاپ شده است از ویژگی های این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  • درسنامه های جمع و جور ولی مفید
  • نمونه سوالات تشریحی طبقه بندی شده
  • نمونه سوالات امتحانات مدارس مختلف
  • تست های اندک پایان هر فصل
  • پاسخنامه کاملا تشریحی

کتاب های ماجراهای من و درسام را میتوان یکی از بهترین گزینه ها برای پیشرفت و قبولی در امتحانات مدارس دانست