ماجرای من و درسام امار و احتمال یازدهم خیلی سبز

۱۰۴,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع نهم خیلی سبز

۳۰۱,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع هشتم خیلی سبز

۲۸۴,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع هفتم خیلی سبز

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ماجرای دین و زندگی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۶۶,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فلسفه دوازدهم خیلی سبز

۵۹,۴۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ دوازدهم خیلی سبز

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون دهم خیلی سبز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دوازدهم ریاضی خیلی سبز

۲۰۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیا یازدهم خیلی سبز

۹۹,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام روانشناسی یازدهم خیلی سبز

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ماجرای دین و زندگی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فلسفه یازدهم خیلی سبز

۸۸,۲۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی یازدهم خیلی سبز

۱۳۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ و معاصر یازدهم خیلی سبز

۱۹۴,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زمین شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۰۵,۳۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی یازدهم خیلی سبز

۸۵,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی یازدهم خیلی سبز

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ یازدهم خیلی سبز

۱۳۸,۶۰۰ تومان

ماجرای من و درسام انسان و محیط زیست یازدهم خیلی سبز

۷۳,۸۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی یازدهم خیلی سبز

۱۹۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی یازدهم خیلی سبز

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع ششم خیلی سبز

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی یازدهم خیلی سبز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی یازدهم خیلی سبز

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دهم خیلی سبز

۱۵۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی یازدهم خیلی سبز

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام حسابان یازدهم خیلی سبز

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من ودرسام ریاضی و آمار یازدهم خیلی سبز

۱۳۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۹۱,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه یازدهم خیلی سبز

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی نهم خیلی سبز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دهم خیلی سبز

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی دهم خیلی سبز

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی دهم خیلی سبز

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دهم انسانی خیلی سبز

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

۱۹۲,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی دهم خیلی سبز

۱۸۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه دهم خیلی سبز

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فیزیک دهم ریاضی خیلی سبز

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی دهم خیلی سبز

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی دهم خیلی سبز

۱۵۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی نهم خیلی سبز

۱۳۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی نهم خیلی سبز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

۲۶۲,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دوازدهم خیلی سبز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم نهم خیلی سبز

۱۷۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی نهم خیلی سبز

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۱۵۲,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام منطق دهم خیلی سبز

۱۳۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع پنجم ابتدایی خیلی سبز

۳۳۲,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام پیام های آسمانی نهم خیلی سبز

۸۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

۲۰۲,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دوازدهم خیلی سبز

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ادبیات فارسی دوازدهم خیلی سبز

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام هندسه دوازدهم خیلی سبز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام شیمی دوازدهم خیلی سبز

۲۳۷,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامعه شناسی دهم خیلی سبز

۱۳۴,۱۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضیات گسسته دوازدهم خیلی سبز

۱۱۲,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام حسابان دوازدهم خیلی سبز

۱۲۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام اقتصاد دهم خیلی سبز

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جامع چهارم ابتدایی خیلی سبز

۳۳۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام دین و زندگی دهم انسانی خیلی سبز

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز

۱۴۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی و آمار دهم خیلی سبز

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام تاریخ دهم خیلی سبز

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام جغرافیای دهم خیلی سبز

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی هشتم خیلی سبز

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام مطالعات اجتماعی هشتم خیلی سبز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم هشتم خیلی سبز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی هشتم خیلی سبز

۱۴۶,۷۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی هشتم خیلی سبز

۱۸۶,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی هشتم خیلی سبز

۹۸,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام علوم هفتم خیلی سبز

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام پیام آسمانی هفتم خیلی سبز

۶۷,۵۰۰ تومان

ماجرای من و درسام فارسی هفتم خیلی سبز

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام زبان انگلیسی هفتم خیلی سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

ماجرای من و درسام ریاضی هفتم خیلی سبز

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماجرای من و درسام عربی هفتم خیلی سبز

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماجرا من و درسام فیزیک یازدهم ریاضی خیلی سبز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی ششم دبستان خیلی سبز

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی ششم دبستان خیلی سبز

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم ششم دبستان خیلی سبز

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی ششم دبستان خیلی سبز

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی پنجم دبستان خیلی سبز

۱۹۱,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم پنجم دبستان خیلی سبز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی پنجم دبستان خیلی سبز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام هدیه های آسمان پنجم دبستان خیلی سبز

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی پنجم دبستان خیلی سبز

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی چهارم دبستان خیلی سبز

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام هدیه های آسمان چهارم دبستان خیلی سبز

۹۸,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام علوم چهارم دبستان خیلی سبز

۱۴۶,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام فارسی چهارم دبستان خیلی سبز

۱۱۹,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام ریاضی چهارم دبستان خیلی سبز

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ماجراهای من و درسام خیلی سبز

ماجراهای من و درسام خیلی سبز  یکی دیگر از سری کتاب های انتشارات خیلی سبز میباشد که مخاطب آن را اکثر دانش آموزان تشکیل میدهد و همانطور که از شعار کتاب ( برای ۲۰ گرفتن ) پیداست ، این کتابها ویژه امتحانات داخلی و نهایی تالیف شده ، در واقع هدف کتاب های ماجرای من و درسام افزایش آمادگی دانش آموزان برای این امتحانات است .

کتاب های ماجرای من و درسام از پایه دوم ابتدایی تا پایه دوازدهم برای کلیه دروس چاپ شده است از ویژگی های این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  • درسنامه های جمع و جور ولی مفید
  • نمونه سوالات تشریحی طبقه بندی شده
  • نمونه سوالات امتحانات مدارس مختلف
  • تست های اندک پایان هر فصل
  • پاسخنامه کاملا تشریحی

کتاب های ماجراهای من و درسام را میتوان یکی از بهترین گزینه ها برای پیشرفت و قبولی در امتحانات مدارس دانست